Dołącz do Szlaku

Procedura przystąpienia do Dolnośląskiego Szlaku Zabytków Techniki obejmuje niżej opisane etapy:

 1. Złożenie do Kapituły Szlaku przez właściciela, prawnego zarządcę, bądź podmiot posiadający tytuł prawny do korzystania z obiektu wniosku w formie pisemnej wraz z wypełnionym kwestionariuszem aplikacyjnym, dostępnym na stronie internetowej www.mapazabytkow.pl
 2. Wszystkie obiekty ubiegające się o włączenie do Szlaku muszą spełniać następujące kryteria:
  • stan techniczny zachowania obiektu pozwala na w pełni bezpieczną recepcję odwiedzających,
  • obiekt i jego oferta są dostępne dla odwiedzających w określonych i podanych do wiadomości publicznej terminach (dniach i godzinach),
  • obiekt posiada uregulowaną sytuacją prawno-właścicielską oraz finansową,
  • obiekt posiada walory reprezentujące dziedzictwo kultury przemysłowej, w tym ekspozycję merytoryczną, która umożliwia rozpoznanie pierwotnych funkcji obiektu, prezentuje jego historię (przeszłość danego miejsca), bądź też ukazuje eksponaty będące ruchomymi dobrami kultury przemysłowej,
  • obiekt dostosowany jest do obsługi ruchu turystycznego,
  • obiekt prowadzi działalność promocyjną i informacyjną,
 3. Obiekt ubiegający się o członkostwo w Szlaku musi wykazywać gotowość w uczestniczeniu w pracach nad rozwojem Szlaku, brać udział w eventach i projektach realizowanym przez Szlak, zamontować tablicę informacyjną.
 4. Aplikować do DSZT mogą wyłącznie obiekty (miejsca) autentyczne, będące elementem dziedzictwa kultury przemysłowej województwa dolnośląskiego, związane z daną miejscowością, zlokalizowaną na jego terenie, rozumiane jako dobra kultury przemysłowej, związane z różnego rodzaju działalnością produkcyjną podejmowaną przez ludzi. Mogą to być obiekty związane z przemysłem węglowym, paliwowym, energetycznym, metalurgicznym, elektromaszynowym, chemicznym, mineralnym, drzewno-papierniczym, lekkim, spożywczym, poligraficznym, z transportem kolejowym (linie kolejowe wraz z zespołami dworcowymi i infrastrukturą kolejową), transportem drogowym (linie tramwajowe wraz z zespołami zajezdni), transportem rzecznym (kanały wodne, śluzy, zapory), a także kolonie robotnicze i osiedla patronackie. Autentyczność obiektu (miejsca) potwierdzać będzie na przykład wpis do rejestru zabytków, niezmienny od momentu powstania obiektu (miejsca) charakter przestrzeni lub zmieniony w stopniu pozwalającym na jednoznaczną identyfikację jego pierwotnych funkcji, a także istniejące w obiekcie (miejscu) wyposażenie (ruchome dobra kultury – urządzenia i maszyny). Akceptowalny zakres zmian wprowadzonych w obiekcie (miejscu), np. jego utowarowienia, komercyjnego przekształcenia, ew. przebudów, jakie w nim zaszły na przestrzeni lat, nie może zaburzać jego formy, ekspresji i przede wszystkim atmosfery miejsca, a także powodować bezpowrotnej utraty jego genius loci.
 5. Kapituła Dolnośląskiego Szlaku Zabytków Techniki po rozpatrzeniu aplikacji może przeprowadzić audyt terenowy potwierdzający spełnienie kryteriów. Celem audytu jest weryfikacja informacji zawartych w wypełnionym kwestionariuszu aplikacyjnym (samooceny obiektu), rozpoznanie stanu spełniania kryteriów związanych z przynależnością do DSZT oraz przeprowadzenie oceny jakościowej obiektu.
 6. Ostateczną decyzję o wpisaniu lub odmowie wpisania obiektu na DSZT podejmuje w formie uchwały Kapituła. Od decyzji nie przysługuje odwołanie.
 7. Obiekty prezentowane w charakterze trwałych ruin będą oceniane na podstawie osobnych kryteriów.